RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKS „TOP” SOLEC KUJAWSKI
O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka na potrzeby realizacji
programów / projektów / celów statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „Top” w Solcu Kujawskim.


Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „Top” w Solcu Kujawskim,
z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim.

2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
programów / projektów / do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.

3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji programów / projektów / celów statutowych ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.

4) Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w projekcie / programie / celach statutowych.

5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka na potrzeby
programów / projektów / celów statutowych (zdjęcia, wyniki, komunikaty z imprez sportowych).

 

………………………………………
Miejscowość i data


………………………………………
Czytelny podpis uczestnika (w przypadku osoby
niepełnoletniej – rodzica/prawnego opiekuna)